ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Πωλήσεις (Sales)

Ερωτήσεις πριν από την πώληση (Pre-sales Questions)

 Υποστήριξη (Support)

Τεχνική Υποστήριξη & Βοήθεια (Tech Support & Assistance) Level_1

 Εξυπηρέτηση πελατών (Customer Service)

Ερωτήματα λογαριασμού και χρεώσεων (Account & Billing Queries)

 Συνεργάτες/μεταπωλητές (Affiliates/Resellers)

Υποστήριξη συνεργατών (Partners Support)

 Κατάχρηση (Abuse)

Αναφορά για κατάχρηση ή ενόχληση (Report for abuse or annoyance)